Termini un nosacījumi

Uzņēmums Gizmania s.r.o., ar juridisko adresi Bubenské nádbřeží 306/13, halle Nr. 11, 170 00 Praha 7 - Holešovice, ID Nr.: 24208230, reģistrēta Prāgas pilsētas tiesas uzturētajā komercreģistrā, C iedaļa, iev. Nr. 188745 (turpmāk tekstā - "Pārdevējs"), ar šo publicē savus noteikumus un nosacījumus (turpmāk tekstā - "Noteikumi"), kas attiecas uz Pārdevēja piedāvāto preču iegādi tā tiešsaistes veikalā - e-veikalā tīmekļa vietnē https://www.gizmania.lv/ (turpmāk tekstā - "Vietne").

Šie Noteikumi un nosacījumi mutatis mutandis attiecas arī uz preču iegādi Pārdevēja veikalos, ja tam atbilst attiecību raksturs - jo īpaši atbildības par defektiem regulējums - pretenzijas.

KOMERCIĀLIE NOTEIKUMI

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

Pievienojot pasūtījumu, Pircējs piekrīt šiem Pārdevēja noteikumiem, kas regulē Pušu savstarpējās tiesības un pienākumus attiecībās, kuras izriet no Pārdevēja veiktās Preču pārdošanas. Attiecības starp Pircēju un Pārdevēju regulē šie OP, kas ir saistoši abām pusēm, ja vien noslēgtajā līgumā nav skaidri noteikts citādi. OP nosaka Pārdevēja un tā klientu (pircēju) tiesības un pienākumus un to pašreizējā redakcijā veido pirkuma līguma (par preču piegādi) saturu vai ir tā neatņemama sastāvdaļa. Tiesības un pienākumus, kas nav skaidri reglamentēti šajos OP, reglamentē attiecīgo tiesību aktu noteikumi, jo īpaši Civilkodekss (Likums Nr. 89/2012 Sb.) ar grozījumiem.

II. INFORMĒŠANAS PIENĀKUMI

Pārdevējs ar šo informē Pircēju, un Pircējs, iesniedzot pasūtījumu, apstiprina, ka Pārdevējs viņu ir informējis un ir informējis par šādiem jautājumiem:

(i) Pārdevēja identitāti: Pārdevējs ir Gizmania s.r.o., ar juridisko adresi Bubenské nábřeží 306/13, halle Nr. 11, 170 00 Prāga 7 - Holešovice, ID Nr.: 24208230, reģistrēta Prāgas pilsētas tiesas komercreģistrā, C nodaļa, iev. 188745.

(ii) preču vai pakalpojumu (turpmāk tekstā - "Preces") apzīmējums un to galveno īpašību apraksts: ir norādīts Vietnē katrai Precei atsevišķi vai ar saiti - prolink uz citām tīmekļa vietnēm (ražotāja/izplatītāja u.c.),

(iii) Preces cena, ieskaitot visus nodokļus, nodevas un citus līdzīgus naudas labumus: tā vienmēr ir norādīta katrai Precei atsevišķi un ir galīga, un Pārdevējs nav tiesīgs to vienpusēji jebkādā veidā paaugstināt; ja Preces raksturs neļauj iepriekš saprātīgi noteikt šo cenu, tad pie Preces vienmēr ir norādīta konkrēta tās aprēķināšanas metode,

(iv) maksāšanas veids (tostarp pienākums maksāt depozītu): tas vienmēr tiek norādīts, Pircējam izvēloties katru Preci, piedāvāto maksāšanas veidu izvēle par Preci ir Pircēja ziņā, un izvēlēto maksāšanas veidu nevar vēlāk mainīt bez Pārdevēja piekrišanas,

(v) Preces piegādes vai izpildes veids: vienmēr tiek norādīts ar Pircēja izvēli katrai Precei atsevišķi, piedāvāto piegādes/nosūtīšanas veidu izvēle ir Pircēja ziņā, un izvēlēto piegādes veidu nevar vēlāk mainīt bez Pārdevēja piekrišanas,

(vi) Preces piegādes vai izpildes laiks: Preces piedāvājumā Vietnē ir norādīts, vai Prece ir pieejama

(vii) Preču piegādes izmaksas: tās vienmēr ir norādītas katram Preču piegādes veidam, izvēloties Preču piegādes veidu, Pircējs izvēlas un piekrīt arī attiecīgajām izmaksām - cenai, kas jāmaksā par Preču piegādi,

(viii) informācija par to, vai pastāv tiesības uz defektiem, attiecīgā gadījumā arī par kvalitātes garantiju, pēcpārdošanas servisu un to nosacījumiem: Pircējam ir tiesības uz defektiem, un Pārdevējs sniedz servisu saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti tālāk šajos OP, jo īpaši šo OP X pantā,

(ix) ka Pārdevējs digitāli un aizsargātā veidā glabā to pasūtījumu saturu, kuru rezultātā tiek noslēgts līgums par Preču piegādi ar Pircēju, tostarp Pircēja sniegtos personas un citus datus, un to aizsardzībai izmanto mūsdienīgus tehniskos pasākumus, kas atbilst pašlaik izmantotajām parastajām tehniskajām sistēmām un drošības sistēmām; Pircējs ir tiesīgs jebkurā laikā pieprasīt, lai viņam tiek atklāti pašlaik izmantotie tehniskie līdzekļi, un Pārdevējs pēc pieprasījuma tos atklāj Pircējam tādā apjomā, kas ir pietiekams, lai informētu Pircēju un neapdraudētu Pārdevēja komercnoslēpumus un citu konfidenciālu informāciju,

(x) ka Pārdevēja rīcībā esošo pasūtījumu un citu datu, ja tādi ir, digitālais saturs ir saderīgs (un izmantojams) ar pašlaik plaši izmantoto digitālo saturu

(i) aparatūru, t. i., personālajiem datoriem ar Apple PC un Mac platformām; un

(ii) programmatūru - parasti lietotām biroja sistēmām, t. i., jo īpaši Microsoft Office biroja komplektu - pašlaik lietojamām (jo īpaši word, excel u. c.), Acrobat reader (jo īpaši PDF formātā), izplatītiem tīmekļa/interneta formātiem (html formātā). Saskaņā ar attiecīgajām tiesību normām pārdevējs paziņo iepriekš minētos formātus un nosaukumus, cenšoties padarīt saziņu saprotamu vispārpieņemtā formā,

(xi) distances saziņas līdzekļu izmaksas, turklāt ar Vietnes izmantošanu/lietošanu nav saistītas nekādas citas izmaksas, maksājumi u.c., izņemot nepieciešamās interneta pieslēguma izmaksas, kuras sedz Pircējs atkarībā no tā, kādu interneta pieslēguma pakalpojumu viņš izmanto,

(xii) par atteikuma iespēju, saskaņā ar kuru Pircējam ir tiesības atkāpties no Preču pirkuma līguma, nenorādot iemeslu, 60 dienu laikā no Preču saņemšanas dienas (tās pēdējās daļas), kā noteikts tālāk šo VDN IX pantā,

(xiii) ka Pircējs ir tiesīgs nosūtīt sūdzības Pārdevējam, izmantojot jebkuru Pārdevēja izmantoto saziņas veidu un jebkurā jautājumā, un Pārdevējs tās izskatīs un darīs visu iespējamo, lai tās atrisinātu; Pārdevējs sūdzības izskatīšanai var izmantot arī automatizētu saziņas sistēmu; turklāt Pircējs var vērsties ar sūdzību pie uzraudzības vai valsts uzraudzības iestādes, kas ir (a) Čehijas Tirdzniecības inspekcija (www. coi.cz) - patērētāju aizsardzībai, (b) Tirdzniecības licencēšanas iestāde (www.statnisprava.cz) - tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas saistību ievērošanas uzraudzībai, (c) Personas datu aizsardzības birojs (www.uoou.cz) - personas datu aizsardzībai; ja pusēm neizdodas vienoties par strīdu atrisināšanu mierizlīguma ceļā, jebkura no pusēm var vērsties kompetentajā tiesā,

(xiv) ka pasūtījums vai no tā izrietošais pirkuma līgums tiks glabāts pie Pārdevēja un Pārdevējs pēc pieprasījuma ļaus Pircējam ar to iepazīties, un ka ne vēlāk kā līdz Preču piegādes brīdim Pārdevējs nosūtīs/izsūtīs Pircējam uz viņa e-pastu atbilstoši pasūtījumam noslēgtā pirkuma līguma apstiprinājumu, kas atbilst Pircēja veiktajam Preču pasūtījumam

 (xv) ka pasūtījums un citas darbības, kas noved pie līguma noslēgšanas, un Vietne ir čehu valodā,

(xvi) ka Līguma noslēgšana tiek veikta, aizpildot nepieciešamos rekvizītus - pasūtot Preces, izmantojot Vietni, t.i., aizpildot nepieciešamos rekvizītus pasūtījuma/e-veikala veidlapā un apstiprinot/pasūtot Preces pasūtījumu Vietnē, apstiprinot/noklikšķinot uz pogas Pirkt tagad,

(xvii) gadījumā, ja datu ievadīšanas laikā pirms Pircēja pasūtījuma apstiprināšanas/nosūtīšanas tiek konstatētas kļūdas, tās var labot tādā pašā veidā, kādā tika ievadīti attiecīgie dati,

(xviii) ka Pircējam ir tiesības lejupielādēt šo Noteikumu tekstu no Vietnes teksta veidā papildus Preču pasūtījumam/līgumam par to iegādi,

(xix) gadījumā, ja kāda iemesla dēļ (kļūda u.tml.) šo OP noteikumi atšķiras no likumā noteiktajiem noteikumiem pircēju - patērētāju aizsardzībai, tad tie netiek ņemti vērā; tas attiecas arī uz gadījumu, ja pircējs atsakās no īpašām tiesībām, ko viņam piešķir likums,

(xx) ka Pārdevējs nodrošina, ka atsauksmes nāk no Pircēja, nodrošinot, ka atsauksmes par precēm tiek publicētas tikai no Pircējiem, kuri faktiski ir iegādājušies attiecīgo Preci (ir piegādāts vai saņemts pasūtījums); tiek iekļautas tikai tās atsauksmes, kas saņemtas no Pircēja no piegādātās/saņemtās Preces pasūtījumā norādītās kontaktpasta adreses, un par šādi piegādātām Precēm vai no Pircēja, kurš ir pieteicies ar klienta kontu www. gizmania.cz, un arī tikai par viņa iegādātajām Precēm; iepriekš minēto faktu pārbaudi veic automatizēta sistēma,

(xxi) Pārdevējs var sniegt ieteikumus/rekomendētās Preces Vietnēs, pamatojoties uz pārrēķina algoritmu, kas ņem vērā pārdošanas sezonu, datumu, kad Preces nonāk pārdošanā, pašreizējo Preču pieejamību noliktavā, pasūtīto Preču skaitu, Preču reitingu, reitinga piešķiršanu, reižu skaitu, kad Preces tiek parādītas Vietnēs, Preču iedalījumu Preču apakškategorijās Pārdevēja katalogā, cenu starpību un partneru mārketinga akcijas; katras kategorijas relatīvais svērums ir vienāds, bet ar iespējamām +/- 20 % atšķirībām katrā kategorijā; Pārdevējs ir tiesīgs mainīt iepriekš minētās kategorijas, tās šeit nepublicējot; pēc Pircēja pieprasījuma Pārdevējs atklās konkrētās izmantotās kategorijas un to svērumu.

III. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN NOSLĒGUMS

3.1. Pircējam ir iespēja iegādāties Pārdevēja piedāvāto Preci, izmantojot Vietnes e-veikalu, t.i., noslēgt ar Pārdevēju pirkuma līgumu par Preces iegādi (turpmāk tekstā arī - "Līgums").

3.2. Preču iegādi, izmantojot Vietni, Pārdevējs piedāvā kā daļu no savas mazumtirdzniecības darbības un nav paredzēta Preču pārdošanai tālākpārdošanai Pircēja uzņēmuma ietvaros. Gadījumā, ja Pircējs vēlas iegādāties Preces savas saimnieciskās - ekonomiskās darbības veikšanai, tam ir jāsazinās ar izplatīšanas uzņēmumu Scoot Trade s.r.o., kas ir Gizmania s.r.o. meitas uzņēmums.

3.3. Līguma noslēgšana starp Pircēju un Pārdevēju notiek, aizpildot nepieciešamos datus par Preces specifikāciju (Preces specifikācija, izmērs, krāsu risinājums u.c.), Preces apmaksas veida precizēšanu, Preces piegādes veida precizēšanu, Pircēja specifikāciju un, ja nepieciešams, citus nepieciešamos datus saskaņā ar aktuālo pasūtījuma veidlapu/līguma noslēgšanas veidu. Pircējam ir pienākums un arī tiesības pārbaudīt aizpildītos datus pirms Preču pasūtījuma galīgās nosūtīšanas/apstiprināšanas un labot/labot aizpildītos datus tādā pašā veidā, kādā tie tika ievadīti. Kad pasūtījums ir apstiprināts/nosūtīts, kas notiek, Pircējam apstiprinot/noklikšķinot uz pogas "Pirkt tagad", dati vairs nav maināmi, un pasūtījums ir saistošs un Līgums ir noslēgts, izņemot turpmāk minētos gadījumus.

3.4. Atkarībā no darījuma rakstura, kas nav ierasts (Preču daudzums, cenas summa, piegādes izmaksas, attālumi u.c.), Pārdevējs ir tiesīgs lūgt Pircēju autorizēt/apstiprināt pasūtījumu citā piemērotā veidā (papildus tā apstiprināšanai Vietnē), piemēram, telefoniski vai rakstiski. Ja Pircējs atsakās autorizēt pasūtījumu pieprasītajā veidā, pasūtījums tiek uzskatīts par neiesniegtu un pirkuma līgums netiek uzskatīts par noslēgtu.

3.5. Gadījumā, ja Pircējs nesamaksā Pirkuma cenu saskaņā ar pasūtījumu/slēgto līgumu, Pārdevējs nepiegādā Preces un Līgums/uzdevums tiek atcelts.

3.6 Pārdevējs pamatotos gadījumos pieļauj arī Līguma noslēgšanu, izmantojot distances saziņas līdzekļus, kas nav Mājas lapā, t.i., jo īpaši sazinoties ar Pārdevēju pa e-pastu vai pa tālruni u.tml. Šādā gadījumā Līgums tiek noslēgts tikai tad, ja:

(i) Pircējs no Pārdevēja, izmantojot distances saziņu (jo īpaši e-pasta saraksti), saņem kopsavilkumu par visām būtiskajām Līguma detaļām, t.i., Preces specifikāciju, cenu, Preces piegādes veidu, Preces piegādes izmaksām, samaksas veidu u.c., un tajā pašā laikā

(ii) Pircējs 12 stundu laikā pēc iepriekšminētā Līguma kopsavilkuma saņemšanas neatsakās to nosūtīt pa e-pastu, izmantojot kontaktformu, norādot jebkuru pasūtījuma numuru vai citu informāciju, ko norādījis Pārdevējs, lai identificētu pasūtījumu

3.7. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka Pircējs nesaņem attiecīgos elektroniskos paziņojumus vai attiecīgā gadījumā pasūtītās Preces, ja piegāde ir veikta uz Pircēja norādītajām adresēm, bet attiecīgās adreses ir (tikai/tikai) trešās personas tiesības pieņemt piegādi vai atteikt piegādi utt. Pārdevējs nav ne spējīgs, ne tiesīgs pārliecināties un pārbaudīt Pircēja Preču pasūtīšanas laikā sniegto datu pareizību. Pircējs ir atbildīgs par aizpildīto datu precizitāti un pareizību un uzņemas visus riskus, kas saistīti ar Preču pasūtīšanas laikā ievadītajiem datiem.

3.8. Pārdevējs ir tiesīgs izmantot tehniskos/digitālos līdzekļus, lai pasargātu no automātiskas (nevis cilvēka) pasūtījuma veidlapu aizpildīšanas.

3.9 Līguma noslēgšana starp Pārdevēju un Pircēju notiek, pamatojoties uz pareizu/tiesisku pasūtījuma veidlapas aizpildīšanu visos obligātajos datos (fakultatīvo datu aizpildīšana ir pēc Pircēja vēlēšanās) Vietnē un Pircēja galīgo pasūtījuma apstiprinājumu/iesniegšanu, kas notiek, apstiprinot/noklikšķinot uz pogas [Pirkt tagad], Pārdevējs ar distances saziņas līdzekļu palīdzību apstiprina Pircējam pasūtījuma pieņemšanu (jo īpaši ar e-pasta ziņu uz Pircēja norādīto adresi).

3.10. Pirkuma/pārdošanas priekšmets saskaņā ar Līgumu ir tikai tās Preces, kas ir skaidri norādītas Pasūtījumā/Slīgumā, ja vien Pircējs un Pārdevējs nav vienojušies citādi.

3.11 Pircējs apzinās, ka saistībā ar pirkumu veikšanu, izmantojot Vietni (un arī veikalos), un attiecīgās informācijas atjaunināšanu Vietnē var gadīties, ka Pircēja pasūtītās Preces jau ir izpārdotas (lai gan tās joprojām ir norādītas kā pieejamas Vietnē). Šādā gadījumā Pārdevējs informēs Pircēju par šo faktu nekavējoties pēc tam, kad to uzzinās. Ja puses 2 dienu laikā nevienojas citādi (nepagarina pasūtījuma termiņu vai citādi nemaina pasūtījumu), Līgums tiek izbeigts, un nevienai no pusēm nav tiesību pieprasīt atmaksāt naudu utt.

3.12. Pārdevējs ar Līgumu apņemas piegādāt Pircējam:

- nevainojamu Preci saskaņā ar specifikāciju, kas norādīta Vietnē Preču aprakstā vai Preču pasūtījumā, vai ar īpašībām, kādas parasti piemīt attiecīgā veida Precei

- atbilst visiem Čehijas Republikā spēkā esošajiem standartiem, noteikumiem un normatīvajiem aktiem,

- aprīkota ar Čehijas ekspluatācijas instrukcijām un remonta sarakstiem, ja tas ir ierasts Preces tipam,

- nodokļa dokuments (rēķins) ir fiziski ievietots piegādātajā iepakojumā kopā ar Precēm papīra formātā un/vai ir nosūtīts elektroniski uz e-pastu, no kura tika veikts pasūtījums.

3.13. Pēc Pircēja pieprasījuma Pārdevējs izsniedz Pircējam Preču pirkuma čeku, kurā norādīts pārdošanas datums, Preču apraksts, Preču cena, piegādes vieta, piegādes datums, kā arī Pārdevēja identifikācijas dati. Pārdevējs ievēro šo prasību, nosūtot arī Preču pasūtījuma kopiju. Vienlaikus Pārdevējs ne vēlāk kā līdz Preču piegādes brīdim uz Pircēja pasūtījumā norādīto e-pasta adresi piegādā Pircējam apstiprinājumu par noslēgto pirkuma līgumu, kas atbilst Pircēja veiktajam Preču pasūtījumam.

3.14. Pircējam ir iespēja atkāpties no jau noslēgtā Līguma (atcelt vai mainīt pasūtījumu), ja viņš par to paziņo Pārdevējam, aizpildot kontaktformu šeit vai lapā Kontakti 2 stundu laikā no Līguma noslēgšanas (veiktā pasūtījuma apstiprinājuma) vai pasūtījuma piegādes uz iesaiņošanas līniju.

IV. PILNĪŠANAS/piegādes vieta

4.1. Preču izpildes - piegādes vieta ir vieta, ko Pircējs norādījis Pasūtījumā/Līgumā. Pārdevējs veic piegādi uz visām piegādes adresēm Čehijas Republikā un SK.

4.2 Preces tiek piegādātas no Pārdevēja noliktavas vai atsevišķiem veikaliem. Gizmania s.r.o., Bubenské nábřeží 306/13, halle Nr. 11, 170 00 Prague 7 - Holešovice.

4.3 E-veikala kontaktpunkts ir Pārdevēja klientu centrs, kas atrodas Gizmania s.r.o., Bubenské nábřeží 306/13, Hall No. 11, 170 00 Praha 7 - Holešovice.

4.4. Īpašumtiesības uz Precēm pāriet Pircējam pēc Preču piegādes uz Pircēja norādīto adresi (neatkarīgi no tā, kurš ir pieņēmis Preces piegādi).

4.5 Ja Pircējs pasūta Preces trešajai personai (līgums par labu trešajai personai), trešā persona iegūst īpašumtiesības uz Precēm ar Preču saņemšanas brīdi (un kļūst par Preču pircēju ar visām tiesībām un pienākumiem). Ja trešā persona atsakās no Preces, Pircējs iegūst tiesības uz Preci, un Līgums turpina būt spēkā starp Pircēju un Pārdevēju. Ja Pircējs pārdod Preci trešajai personai, trešā persona neiegūst nekādas tiesības pret Pārdevēju.

4.6. Pircējam tiek ieteikts pienācīgi un rūpīgi pārbaudīt un pārbaudīt Preces to saņemšanas brīdī. Gadījumā, ja Pircējs konstatē Preces defektu vai konstatē jebkādu citu neatbilstību pasūtījumam, Pircējs tiek aicināts nekavējoties paziņot par to Pārdevējam turpmāk noteiktajā kārtībā par Preču defektu pieteikšanu (pretenzijām)

4.7. Personīgā saņemšana: Pārdevējs var atļaut Preču personīgo saņemšanu atsevišķos Pārdevēja veikalos; tas tiks norādīts Vietnē pasūtījuma veidlapā kā personīgās saņemšanas iespēja. Preču personīgās saņemšanas gadījumā Pircējs saņems īsziņu, kurā tiks informēts par iespēju saņemt pasūtījumu.

V. CENA

5.1. Vietnē norādītās Preču iegādes cenas ir spēkā Preču pasūtīšanas/Līguma noslēgšanas brīdī, kas notiek, apstiprinot/noklikšķinot uz pogas [Pirkt tagad]. Pārdevējs patur tiesības mainīt cenas pirms Līguma noslēgšanas, t.i., arī Preču meklēšanas laikā Vietnē, pat ja Preces ir ievietotas iepirkumu grozā u.c., Preču galīgā cena vienmēr ir skaidri norādīta pirms apstiprināšanas/piegādes pogas [Pirkt tagad] klikšķināšanas.

5.2. Ja Preces cenā ir pieļauta pārrakstīšanās kļūda, Prece tiek pārdota par cenu bez kļūdas, ja tā ir acīmredzama, bet, ja ir pieļauta acīmredzama, bet uzskatāma pārrakstīšanās kļūda, Līgums netiek noslēgts.

5.3. Pirkuma cena tiek uzskatīta par samaksātu, ņemot vērā maksājuma veida izvēli, tikai pēc tam, kad visa Pirkuma cena par Preci ir ieskaitīta Pārdevēja kontā vai samaksāta skaidrā naudā Pārdevēja kasē, vai arī kuģniecības kompānijai, ja tiek veikta samaksa piegādes vietā.

5.4. Pirkuma cena, kas norādīta Vietnēs Pasūtījumā un noslēgtajā Līgumā, ir galīgā Preču pirkuma cena (cena par (i) piegādi un (ii) samaksas veidu tiek norādīta atsevišķi), ieskaitot visus nodokļus, nodevas u.c., ja vien Vietnēs un Pasūtījumā/Līgumā nav skaidri norādīts citādi (cena par specifisku iepakojumu u.c.).

5.5. Pārdevējam nav pienākuma, bet ir tiesības izsniegt Pircējam rēķinu vai citu dokumentu, kas attiecas uz Cenu (un tās samaksu). Pasūtījums/Slīgums ir pierādījums, kas apliecina starp Pārdevēju un Pircēju saskaņoto Cenas apmēru un pienākumu to samaksāt.

5.6 Par ar nodokli apliekamās piegādes datumu tiek uzskatīts Preču piegādes datums, ja vien piemērojamie tiesību akti neparedz citādi.

5.7 Pircējs samaksā Pirkuma cenu Pircēja izvēlētajā veidā, ieskaitot Pircēja izvēlēto Preču piegādes veidu un Pircēja izvēlēto samaksas veidu.

VI. PIEGĀDES LAIKI

6.1 Pārdevējs piegādā Preces termiņā, kas norādīts Vietnes sadaļā Piegāde.

6.2 Preces tiek piegādātas, izmantojot Pircēja izvēlēto piegādes veidu, ar nosacījumu, ka Preces tiek nodotas un piegādātas izvēlētajam pārvadātājam (piegādes veids) Vietnē norādītajā termiņā. Galīgais Preču piegādes laiks ir atkarīgs no Pircēja izvēlētā piegādes veida. Preču piegādes termiņš var būt noteikts ar noteiktu intervālu. Par konkrēto piegādes laiku Pircēju informēs izvēlētais pārvadātājs.

6.3 Ja vien Preces piegādes termiņš nav īpaši norādīts, tas ir 30 dienas no pasūtījuma/līguma nosūtīšanas un nolīgtās Preču cenas, ieskaitot transporta izmaksas un maksāšanas līdzekļus, samaksas dienas. Ja termiņš norādīts dienās, tās ir darba dienas, ja vien nav norādīts citādi.

6.4. Preču piegādes termiņš sākas no pasūtījuma iesniegšanas/līguma noslēgšanas dienas un, ja ir izvēlēts samaksāt cenu par Preču piegādi, izmantojot citus līdzekļus, nevis Preču saņemšanu, - no Preču piegādes cenas samaksas brīža.

6.5. Preču piegādes termiņš var tikt pagarināts proporcionāli apstākļiem, ja kavējums radies nepārvaramas varas vai nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kurus nav izraisījis Pārdevējs, taču maksimālais piegādes termiņš ir 30 dienas.

6.6 Ja Pārdevējs nespēj piegādāt Preces noteiktajā termiņā, Pārdevējs par to bez nepamatotas kavēšanās paziņo Pircējam. Ja puses 5 (piecu) dienu laikā nevienojas citādi (pagarināt Preču piegādes termiņu vai citādi mainīt pasūtījumu), Pircējs var atkāpties no Līguma, un nevienai no pusēm nav tiesību prasīt jebkādu kompensāciju u.c.

VII. PRECES PIEGĀDES IZMAKSAS

7.1. Papildus Pirkuma cenai Pircējs samaksā Pārdevējam tādā pašā kārtībā kā Preču Pirkuma cenu arī Preču piegādes izmaksas/cenu par cenu, kas noteikta Pircēja izvēlētajam Preču piegādes veidam.

7.2. Preču piegādes - transportēšanas cena ir atkarīga no Pircēja izvēlētā Preču piegādes veida un ietver visus nodokļus (jo īpaši PVN), nodevas u.c.

7.3 Pašreizējā Preču piegādes cena ir norādīta ar PVN, un tā vienmēr ir norādīta katram piegādes veidam. Ņemot vērā iespējamās Preču piegādes cenu izmaiņas (pēc pārvadātājiem), šīs cenas netiek norādītas un atjauninātas šeit, bet vienmēr tiek norādītas Preces Vietnē.

7.4. Pārdevējs var - saskaņā ar informāciju Preču piegādes brīdī - piegādāt atsevišķas Preces no noteiktas pirkuma cenas summas bez maksas vai par pazeminātām cenām.

VIII. maksāšanas veids

8.1. Pircēja pienākums ir samaksāt Preču cenu, t.i., pirkuma cenu, Preču piegādes cenu un cenu par Pircēja izvēlēto maksājuma veidu, vai jebkuras citas nolīgtās cenas vai maksu, izmantojot kādu no Pārdevēja pieejamajiem konkrētajām Precēm noteiktajiem veidiem, t.i., jo īpaši:

(i) skaidrā naudā - t. i., ar skaidras naudas maksājumu,

(ii) maksājums tiešsaistē, izmantojot Pārdevēja izmantoto maksājumu sistēmu

(iii) bankas pārskaitījumu

IX. LĪGUMA ATCELŠANA BEZ IESNIEGUMA, PREČU IZMAIŅA

9.1. Pircējam ir tiesības atkāpties no Preču pirkuma līguma, kas noslēgts, izmantojot Vietni/no Preču pirkuma, kas veikts, izmantojot Vietni (distances saziņas līdzekļi), nenorādot iemeslu, saskaņā ar šādiem nosacījumiem.

9.2. Pircējam ir tiesības atkāpties no līguma, kas noslēgts, izmantojot Vietni, nenorādot iemeslu, 60 dienu laikā no Preču saņemšanas dienas.

9.3. Pircējs iesniedz Pārdevējam rakstisku paziņojumu par atteikšanos no Līguma kopā ar atgriežamajām Precēm:

(i) pa pastu uz adresi Gizmania s.r.o., Bubenské nábřeží 306/13, halle Nr. 11, 170 00 Prague 7 - Holešovice,

(ii) izmantojot veidlapu, kas atrodama vietnē (Atteikums no pirkuma līguma); Pircējs šo veidlapu kopā ar rēķinu ievieto sūtījumā,

(iii) izmantojot citus piemērotus līdzekļus - piemēram, aizpildot kontaktformu Vietnē.

9.4. Atteikuma termiņš ir ievērots, ja paziņojums par atteikumu ir nosūtīts pirms piemērojamā 60 dienu termiņa beigām.

9.5 Ja Pircējs atkāpjas no Līguma, Pircējs bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc paziņojuma par atkāpšanos nosūtīšanas nosūta vai nodod Pārdevējam no Pārdevēja saņemtās Preces. Ja rodas šaubas par to, vai Preces ir iegādātas no Pārdevēja, Pircējam ir pienākums pēc Pārdevēja pieprasījuma pierādīt, ka Preces ir iegādātas no Pārdevēja saskaņā ar Līgumu, no kura tiek atkāpts. Pircējs atdod Preces Pārdevējam uz adresi Gizmania s.r.o., Bubenské nábřeží 306/13, halle Nr. 11, 170 00 Prague 7 - Holešovice, Preces tiks nosūtītas atpakaļ kā vienkāršs sūtījums. Skaidras naudas maksājumi par piegādi netiks pieņemti! Pircējs var atgriezt Preci arī jebkurā no Pārdevēja veikaliem.

9.6. Pārdevējs bez nepamatotas kavēšanās, ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc Preču saņemšanas vai Pircēja apstiprinājuma par to, ka Pircējs ir nosūtījis Preces, izsniegšanas, atkarībā no tā, kas notiek agrāk, atmaksā Pircējam visus naudas līdzekļus, ieskaitot piegādes izdevumus, kas saņemti no Pircēja saskaņā ar Līgumu, tādā pašā veidā, kādā tie tika saņemti, ja vien puses nevienojas citādi. Pārdevējs atlīdzina Pircējam naudu, kas saņemta citā veidā, tikai tad, ja Pircējs tam ir piekritis un ja Pārdevējam nav radušās papildu izmaksas. Pircējs var izvēlēties atmaksāšanas veidu: (i) atmaksājot naudu uz kredītkarti, (ii) atmaksājot naudu uz PayPal kontu vai (iii) pārskaitot naudu uz bankas kontu, kura numurs ir norādīts paziņojumā par atteikumu, (iv) personīgi Pārdevēja veikalos.

9.7 Ja Pircējs ir izvēlējies citu Preču piegādes veidu, kas nav lētākais no Pārdevēja piedāvātajiem piegādes veidiem, Pārdevējs atlīdzina Pircējam Preču piegādes izmaksas tādā apmērā, kas atbilst lētākajam piedāvātajam piegādes veidam. Gadījumā, ja Pircējs atkāpjas no Līguma tikai attiecībā uz daļu Preču (Pircējs viena Līguma/uzdevuma ietvaros ir iegādājies vairākas Preces un atsauc/atgriež tikai daļu Preču) un visu Preču piegādes cena tika noteikta/vienojas viena Līguma/uzdevuma ietvaros vienā apmērā par visām Precēm, tad Pārdevējs neatmaksā Pircējam par Preču piegādi samaksāto cenu (šāda piegādes cena tiek atmaksāta tikai gadījumā, ja Pircējs atsakās no visa Līguma, t.i.

9.8. Ja Pircējs atkāpjas no Līguma, Pircējs sedz izdevumus, kas saistīti ar Preču nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam

9.9 Gadījumā, ja Preces pēc atkāpšanās no Līguma tiek atgrieztas jau lietotas, bojātas, piesārņotas vai bez kopā ar Precēm piegādātajiem dokumentiem, tad Pircējs ir atbildīgs Pārdevējam par jebkādu Preču vērtības samazinājumu, kas radies, rīkojoties ar Precēm citādi, nekā nepieciešams, lai iepazīstinātu Pircēju ar Preču būtību, īpašībām un funkcionalitāti ("Preču nomaiņa"). Pārdevējs pieprasa no Pircēja Atlīdzību, nosūtot Pircējam no Pircēja saņemtos naudas līdzekļus par Preces iegādi, atskaitot Atlīdzību, vai, ja vērtības samazināšanās tiek konstatēta tikai pēc pirkuma cenas atmaksas, Pircējs samaksā Pārdevējam Atlīdzību 10 (desmit) dienu laikā pēc maksājuma pieprasījuma.

9.10 Līguma, kura priekšmets ir Pakalpojuma sniegšana, laušanas gadījumā, ja pēc Pircēja pieprasījuma Pakalpojuma izmantošana ir uzsākta pirms atteikuma termiņa beigām, Pircējs samaksā līdz atteikuma brīdim sniegto Pakalpojumu cenu.

9.11 Pārdevējs Pircējam neiekasē no Pircēja nekādus iepakošanas vai pasta izdevumus par pirmo Preču apmaiņu. Apmaiņu var veikt jebkurā Pārdevēja telpās, vienmēr par kopējo preces cenu, kas ir vienāda vai lielāka par preces sākotnējo pirkuma cenu. Ja jaunā produkta cena ir augstāka, pircējs samaksā cenu starpību tieši apmaiņas vietā. Atgrieztajām precēm jābūt oriģinālajā iepakojumā, nelietotām, nebojātām, nesabojātām, ieskaitot visus piederumus, un derīgām tālākai pārdošanai. Pircējam tiks izsniegts atgrieztās preces pirkumu apliecinošs dokuments.

X. ATBILDĪBA PAR DEFEKTIEM, GARANTIJĀM, RŪPĪJUMIEM (PIETEIKUMIEM)

10.1. Atbildība par defektiem, garantijām, defektu pieteikšana ir aprakstīta Garantijas politika, kas ir šo Noteikumu un nosacījumu neatņemama sastāvdaļa.

XI. CITI NOTEIKUMI

11.1 Gadījumā, ja Pārdevējs nodrošina Pircējam papildu priekšrocības, kas saistītas ar Preču iegādi, piemēram, Preču nomaiņu ilgākā laika periodā u.c., šādas priekšrocības un ar tām saistītās papildu saistības tiek piemērotas saskaņā ar noteikumiem, par kuriem vienojās Preču iegādes brīdī, un noteikumiem un nosacījumiem, kurus Pārdevējs ir norādījis attiecīgajos materiālos.

11.2. Pircēja tiesību izmantošanai mutatis mutandis piemērojami attiecīgie šo Vispārīgo darījumu noteikumu noteikumi un attiecīgā gadījumā tirdzniecībā ierastā kārtība, kas piemērojama Pircēja tiesību izmantošanai, ņemot vērā Pircēja kā patērētāja aizsardzību.

11.3. Patērētāju sūdzību ārpustiesas izskatīšanu nodrošina Pārdevējs, izmantojot zemāk norādīto kontaktformu. Informāciju par Pircēja sūdzības izskatīšanu Pārdevējs nosūta uz Pircēja elektronisko adresi.

XII. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

12.1. Šie Noteikumi un nosacījumi ir spēkā tādi, kā tie ir izklāstīti Pārdevēja tīmekļa vietnē Pasūtījuma/līguma iesniegšanas dienā, ja vien puses rakstiski nevienojas citādi. Ja Pircējs iesniedz pasūtījumu/līgumu pēc datuma, kurā tiek mainītas OP, OP tiek piemēroti ar grozījumiem.

12.2. Pārdevējs ir tiesīgs mainīt šīs OP pēc saviem ieskatiem, ar nosacījumu, ka OP izmaiņas vienmēr tiek publicētas Vietnē vai Vietnē vienmēr tiek norādītas OP ar grozījumiem.

12.3. Pircēji var jebkurā laikā lejupielādēt un saglabāt šīs OP

 

Šie noteikumi un nosacījumi ir spēkā no 2023. gada 6. janvāra.