In It To Win It

CZ

In It To Win It

Abys mohl něco vyhrát, tak se musíš nejdříve zúčastnit neboli In It To Win It.

Každý měsíc soutěžíme o produkty jiné značky. Každý měsíc budou vylosováni tři výherci.

Jak se mohu soutěže zúčastnit?

 1. Stačí zakoupit (= zaplatit) jakýkoliv produkt dané značky v daném měsíci. Pokud tak učiníš, stáváš se automaticky účastníkem soutěže. Pokud se soutěže zúčastnit nechceš, kontaktuj nás o této skutečnosti na emailu info@gizmania.cz a my tě do soutěže nezařídíme. Žádný problém.
 2. Soutěž platí pouze na online objednávky. Soutěž se nevztahuje na fyzické nákupy uskutečněné v prodejně Gizmania s.r.o., Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7 – Holešovice.
 3. O jaké produkty se bude soutěžit? První den v daném měsíci budou na Instagramu @gizmaniacz zveřejněny produkty, které budou do soutěže zařazeny.
 4. V první polovině následujícího měsíce budou vylosování tři výherci, z nichž každý vyhraje jeden produkt dané značky. Produkty budou náhodně přiděleny různým výhercům. Následně budou produkty zdarma zaslány na adresu výherců.
 5. Výsledky losování budou vyhlášeny na Instagramu @gizmaniacz. Vyhlášena budou pouze křestní jména a první písmeno příjmení tedy např. John W. a nikoliv John Wick.

SK

In It To Win It

Ak chcete niečo vyhrať, musíte sa najprv do súťaže zapojiť = In It To Win It.

Každý mesiac súťažíme o výrobky inej značky. Každý mesiac budú vyžrebovaní traja výhercovia.

Ako sa môžem zapojiť do súťaže?

 1. Stačí si v danom mesiaci kúpiť (= zaplatiť) akýkoľvek výrobok danej značky. Ak tak urobíte, automaticky sa stávate účastníkom súťaže. Ak sa súťaže nechcete zúčastniť, kontaktujte nás na adrese info@gizmania.cz a my vás do súťaže nezaradíme. Žiadny problém.
 2. O aké produkty sa bude súťažiť? V prvý deň daného mesiaca budú na Instagrame @gizmaniacz zverejnené výrobky, ktoré budú zaradené do súťaže.
 3. V prvej polovici nasledujúceho mesiaca budú vyžrebovaní traja výhercovia, z ktorých každý vyhrá jeden výrobok danej značky. Výrobky budú náhodne pridelené rôznym výhercom. Výrobky budú následne bezplatne zaslané na adresy výhercov.
 4. Výsledky žrebovania budú zverejnené na Instagrame @gizmaniacz. Vyhlásené budú len mená a prvé písmeno priezviska, t. j. John W. a nie John Wick.

EN

In It To Win It

In order to win something, you have to participate first = In It To Win It.

Each month we run a promotion for one particular brand. Three winners will be drawn each month.

How can I enter the promotion?

 1. All you have to do is to buy (= pay for) any product of the brand that is on promotion in that particular month. If you do so, you are automatically IN (It To Win It). If you do not want to participate, please contact us at info@gizmania.cz and we will exclude you from the promotion. No problem at all.
 2. What products will be up for grabs? On the first day of the given month, the products included in the promotion will be posted on Instagram @gizmaniacz.
 3. In the first half of the following month, three winners will be drawn, each of whom will win one product of the brand. The products will be randomly assigned to different winners. The products will then be sent free of charge to the winners' addresses.
 4. The results of the draw will be announced on Instagram @gizmaniacz. Only first names and the first letter of the last name will be announced i.e. John W. and not John Wick.

PL

In It To Win It

Aby coś wygrać, musisz najpierw wziąć udział = In It To Win It.

Co miesiąc prowadzimy promocję dla jednej konkretnej marki. Co miesiąc wylosujemy trzech zwycięzców.

Jak mogę wziąć udział w promocji?

 1. Wystarczy kupić (= zapłacić) dowolny produkt marki, która jest w promocji w danym miesiącu. Jeśli to zrobisz, automatycznie bierzesz udział w promocji. Jeśli nie chcesz brać udziału, skontaktuj się z nami pod adresem info@gizmania.cz, a my wykluczymy Cię z promocji. Żaden problem.
 2. Jakie produkty będą do wygrania? Pierwszego dnia danego miesiąca produkty objęte promocją będą publikowane na Instagramie @gizmaniacz.
 3. W pierwszej połowie kolejnego miesiąca wylosowanych zostanie trzech zwycięzców, z których każdy wygra jeden produkt marki. Produkty zostaną losowo przypisane do różnych zwycięzców. Produkty zostaną następnie wysłane bezpłatnie na adresy zwycięzców.
 4. Wyniki losowania zostaną ogłoszone na Instagramie @gizmaniacz. Ogłoszone zostaną tylko imiona i pierwsza litera nazwiska, tj. John W., a nie John Wick.

DE

In It To Win It

Um etwas zu gewinnen, müssen Sie zuerst teilnehmen = In It To Win It.

Jeden Monat führen wir eine Aktion für eine bestimmte Marke durch. Jeden Monat werden drei Gewinner ausgelost.

Wie kann ich an der Aktion teilnehmen?

 1. Alles, was Sie tun müssen, ist, ein beliebiges Produkt der Marke zu kaufen (= zu bezahlen), die in dem jeweiligen Monat in der Aktion ist. Wenn Sie dies tun, sind Sie automatisch IN (It To Win It). Wenn Sie nicht teilnehmen möchten, kontaktieren Sie uns bitte unter info@gizmania.cz und wir werden Sie von der Aktion ausschließen. Das ist überhaupt kein Problem.
 2. Welche Produkte gibt es zu gewinnen? Am ersten Tag des jeweiligen Monats werden die Produkte, die an der Aktion teilnehmen, auf Instagram @gizmaniacz gepostet.
 3. In der ersten Hälfte des Folgemonats werden drei Gewinner ausgelost, die jeweils ein Produkt der Marke gewinnen. Die Produkte werden nach dem Zufallsprinzip den verschiedenen Gewinnern zugewiesen. Die Produkte werden dann kostenlos an die Adressen der Gewinner verschickt.
 4. Die Ergebnisse der Verlosung werden auf Instagram @gizmaniacz bekannt gegeben. Es werden nur Vornamen und der erste Buchstabe des Nachnamens bekannt gegeben, d.h. John W. und nicht John Wick.